„Szegregált lakókörnyezetben élők komplex felzárkóztatása a Hernádpetri Békás soron”

című TÁMOP-5.3.6.-11/1-2012-0053

 

Főpályázó: Hernádpetri Község Önkormányzata

Partner: Regionális Civil Központ Alapítvány, Türr István Képző és Kutató Intézet,

A projekt ideje: 2014.04.01-2015.11.30.

A megvalósulás helyszíne: Hernádpetri község

 

A projekt célja:

Hernádpetri község „Béka sor” nevű szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A szegregátumokban élők körében olyan több generáción át mélyülő (szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási) hátrányok halmozódtak fel, amelyek kezelése az érintettek és a településen élők önerejéből – külső segítség nélkül – mára lehetetlenné vált. A célok elérése érdekében a projektet működtető konzorcium a célterület sajátosságait figyelembe vevő, a célcsoport egyéni szükségleteire épülő komplex beavatkozási eszközrendszert dolgozott ki.

A pályázati program a halmozottan jelentkező hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében a pályázati kiírás céljaival összhangban szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását.

 A komplex telep programban területi alapú beavatkozási terv megvalósítására kerül sor. A projekt közvetlen célcsoportját a szegregált területen élő egyének és családok alkotják, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, alacsony, illetve elavult iskolai végzettségűek és összetett szociális problémákat hordoznak.

A szegregált lakókörnyezetből adódó problémák ugyanakkor egyszerre sújtják az ott élő roma és nem roma embereket. A szegregátumokban élő lakosság helyzetének változása, a szegregált helyzet megszüntetése egyaránt igényli sokféle eszköz és közszolgáltatás összehangolt, folyamatos biztosítását, és a helyi közösség aktív részvételét.

A beavatkozás alapja a célterületen zajló aktív, állandó (settlement típusú) szociális munka, és a célcsoport, valamint a helyi közösség minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba.

 

Projekt beavatkozási területeihez kapcsolódó tevékenységek:

A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása:

 • Csillag Szolgáltató Pont kialakítása
 • beavatkozási terv elkészítése és felülvizsgálata és esetleges módosítása
 • diagnózison alapuló egyéni fejlesztési tervek elkészítése, megvalósítása, nyomon követése
 • a település egészét célzó bizalomépítő tevékenység falugyűlés keretében

 

Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése:

 • szakmai workshop (programban dolgozó szakemberek részvételével)
 • rendszeres látogatás, tanácsadás a szolgáltatók körében szemléletformálás céljából
 • projektindító tréning
 • projekt tanács működtetése
 • kiégés elleni tréning
 • projektzáró tréning megtartása
 • zárókiadvány készítése

 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:

 • jogi tanácsadás
 • adósságkezelési és pénzügyi ismeretek tréning
 • Csillagház-Cserhaj Szolgáltatóház kialakítása és működéséhez szükséges eszközök beszerzése
 • Csillagpont Szolgáltató Pont kialakítása és működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés
 • Sportpálya kialakítása és sporteszközök beszerzése
 • közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyénre szabott támogatása start asszisztens alkalmazásával

 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés:

 • játszóház működtetése
 • gyerekfelügyelet biztosítása 
 • közösségi rendezvények megszervezése ünnepkörhöz kötötten
 • sportolási lehetőség biztosítása
 • környezettudatos, környezetalakító közösségi akciók
 • családi nap megrendezése
 • házitündér klub
 • barkács klub
 • zenés foglalkozás
 • kiskert program
 • esetmegbeszélés
 • önkéntesek felkészítése szakmai megbeszélések alkalmával
 • családi tábor
 • konfliktuskezelés, mediáció

 

Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása:

 • tanulószoba program (korrepetálás, egyéni fejlesztő foglalkozás gyerekeknek)
 • szülői kompetenciát erősítő előadássorozat
 • kompetenciaszűrés gyerekeknek
 • drámapedagógiai foglalkozás
 • kirándulások szervezése
 • táncos foglalkozás
 • színház, bábszínház látogatás
 • pályaorientációs foglalkozás a munkaerő-piaci tanácsadás részeként

 

Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása:

 • szűrőnap megrendezése
 • drog prevenciós foglalkozások
 • családi életre felkészítő program
 • elsősegély tanfolyam
 • családi egészségnap
 • mentális állapotjavító tréning

 

Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés:

 • családellátó képzés
 • betanított kőműves és festő képzés
 • alapkompetenciák fejlesztése (Családellátó képzés)
 • kompetenciaszűrés
 • bemeneti és kimeneti kompetencia mérés eredményeinek összesítése a TKKI honlapján elérhető
 • készségfejlesztő szocializációs tréning (Családellátó képzés)

 

Foglalkoztatás elősegítése:

 • munkaerő-piaci tanácsadás
 • foglalkoztatási lehetőségek feltérképezése

A projekt eredményeként 86 fő került bevonásra, közülük 54 fő teljesítette az egyéni fejlesztési tervében foglaltakat, 31 fő vett részt felnőttképzésen, 18 fő OKJ-s képesítést szerzett. Erősödött helyi társadalomban az összetartás és a kohézió, képessé váltak célok és tervek megfogalmazására, közösségi cselekvésre.